Custom Search

การกำจัดหนู

หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลและพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัยของมนุษย์และนำความเสียหาย นานาประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดแทะกินพืชผลที่มนุษย์ปลุกตั้งแต่ในไร่นา ตลอดจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลิตผล จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ยังถูกหนูกัดแทะทำลายอีกด้วย นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คนและสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคไข้หนู (murine thyphus, scrub thyphus) กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น  ส่วน ความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ รวมทั้งการขุดรูอาศัยใต้อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในท่อระบายน้ำเสีย ทำให้พื้นอาคารทรุด ดินฝั่งตลิ่งทรุด เกิดการอดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งการทำลายที่เกิดขึ้นนี้เสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในปีหนึ่งๆ

สารเคมีที่ใช้ได้ดีกับหนู

            - ฟูมาริน (Fumarin)
            - คูมาคลอ (Coumachlor)
            - คูมาเตดตระลิล (Coumatetralyl)
            - ไดเฟนาคุม (difenacoum)
            สารเหล่านี้จะอยู่ในรูปเหยื่อพิษ


เราให้บริการกำจัดปลวกทุกพื้นที่ เช่น


tags | กำจัดปลวก,กำจัดแมลง,บริการกำจัดปลวก,บริการกำจัดแมลง,กำจัดปลวกปทุมธานี,รับกำจัดปลวก,ปลวก,กำจัดเห็บ,กำจัดหมัด,pest control,รับกำจัดปลวก,รับกำจัดแมลง,กําจัดปลวก,กําจัดแมลง,กําจัดมด,กําจัดหนู,กำจัดปลวกสายไหม,กำจัดแมลงสายไหม,กำจัดหนูสายไหม,กำจัดปลวกรังสิต,กำจัดแมลงรังสิต,กำจัดหนูรังสิต,กำจัดปลวกมีนบุรี,กำจัดแมลงมีนบุรี,ทำลายปลวก,กำจัดปลวกอยุธยา,กำจัดปลวกสระบุรี,กำจัดปลวกนครนายก,กำจัดปลวกนนทบุรี,กำจัดปลวกสมุทรปราการ